Felvételi információk

Felvétel az állam- és jogtudományi doktori (PhD) képzésre

(2016. szeptember 1-től hatályos szabályok)

Jelentkezési időszak: 2018. május 21 - június 4. (egyéni képzés esetén a felvétel folyamatos).

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2018. szeptember 3., az elbeszélgetésre szeptember 7-én kerül sor.

 

Felvételre jelentkezni a jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskola titkáránál.

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara mellett 2008 óta Doktori Iskola működik, melynek keretében PhD-fokozat szerezhető az állam- és jogtudományok területén. A PhD-fokozat önmagában egy tudományos készségeket és kutatási potenciált bizonyító fokozat-cím, amely számos munkakörben (akár a klasszikus jogászi hivatások területén is) előnyt, illetve szükséges előmeneteli követelményt is jelent(het).

A doktori képzés egy posztgraduális képzés, amely a jogszabályok szerint minimális iskolarendszerű képzésből és döntően kutatási tevékenységből áll (konferencia-előadások és publikációs aktivitás), ennek szervezeti – esetleg financiális – kereteiben, ezek megszervezésében nyújt segítséget a Doktori Iskola titkársága. A doktori képzés, a doktori (PhD-) fokozat megszerzésének kulcsa a PhD-disszertáció megvédése, amelynek sikeres abszolválása esetén szereznek jogosultságot a PhD-cím használatára.

Néhány szó a három képzési formánkról (részletezve, hogy kinek ajánlható). Elöljáróban annyit érdemes megjegyezni, hogy a nappali/levelezős szóhasználatbeli különbség megszűnt, mivel ez csakis pénzügyi státuszbeli különbséget jelentett a hallgatók között. A nappali és levelező tagozatos hallgatók is ugyanazokat a hétvégi órákat látogatták (tehát órarendi értelemben a hagyományos levelezős képzésekhez hasonlít), így 2016-tól már csak nappali képzésként hirdetjük (ami a hallgatók szempontjából előnyösebb jogviszonyt jelent).

 

  • nappali képzés, államilag finanszírozott ösztöndíjjal: államilag finanszírozott ösztöndíjat jelentő (az első két évben havi 140 000 HUF, a második két évben havi 180 000 HUF, kiegészülve esetlegesen egyes oktatási feladatokért kapott megbízási díjjal) képzés, melynek egyik kiemelt célja az oktatói utánpótlás biztosítása; a hallgató ebben az esetben más munkát kivételesen végezhet, viszont jobb esélyekkel pályázhat majd oktatói helyre, és már kezdőként oktatási-kutatási feladatokat végez; a képzés első négy féléve képzési és disszertációs szakasz, amikor a hallgató kurzusokon vesz részt, és megkezdi kutatását; ezután egy doktori komplex vizsgát tesz a kutatási témájához kapcsolódó témában, majd ennek sikeres letétele után négy félév kutatási és disszertációs szakasz következik, amikor már mélyebb kutatómunkát végez (konferenciákon vesz részt, publikál, etc.), és ezután két félév alatt a tervek szerint befejezi a doktori disszertációt.

  • nappali, költségtérítéses képzés (ezt hívták 2016. előtt levelezős képzésnek): azoknak ajánlott, akik más munkát végeznek (tehát akár a klasszikus jogászi hivatásokat folytatják), és nem kizárólag oktatói tevékenységben gondolkodnak, ők lazább kapcsolatban lesznek egyes befogadó tanszékekkel, és tanulmányaik, egyáltalán a publikációs követelmények mérlegelése is arra figyelemmel történik, hogy egyéb tevékenységet folytatnak, más jogviszonyban. A tandíj szemeszterenként 130 000 HUF, viszont a Doktori Iskola számos módszer révén (pályázatokhoz való hozzáférés, Doktori Iskola által szervezett tudományos rendezvényeken való részvétel, kontakt-lehetőségek, etc.) esetleges anyagi segítséget, különböző anyagi forrásokat kínálhat a doktoranduszok (a PhD-képzésben résztvevőket hívjuk így) részére. A képzés első négy féléve képzési és disszertációs szakasz, amikor a hallgató kurzusokon vesz részt, és megkezdi kutatását; ezután egy doktori komplex vizsgát tesz a kutatási témájához kapcsolódó témában, majd ennek sikeres letétele után négy félév kutatási és disszertációs szakasz következik, amikor már mélyebb kutatómunkát végez (konferenciákon vesz részt, publikál, etc.), és ezután két félév alatt a tervek szerint befejezi a doktori disszertációt.

  • egyéni képzés: amely egy igen laza, inkább kutatáson, tudományos aktivitáson alapuló képzési forma, ahol a hallgató egy előzetes kutatási terv szerint halad, és a felvételhez egy doktori komplex vizsgát abszolvál; e képzés azoknak ajánlott, akik adott esetben kevesebb időt töltenek Győrben, netán gyermekeik, munkájuk miatt a képzési kurzusokon nemigen akarnak/tudnak jelen lenni, viszont pl. az otthon végezhető tanulmányírást, szakfolyóiratcikkek készítését örömmel és szívesen vállalják, és éreznek is erre affinitást. Azoknak ideális e képzési forma, akik aktívnak érzik magukat a területeiken folytatott/folytatandó kutatómunkában. A jelentkezés a doktori komplex vizsgára való jelentkezéssel és annak sikeres teljesítésével történik (azaz feltételez egy már önállóan megkezdett kutatómunkát), majd kutatási és disszertációs szakasz következik, amikor mélyebb kutatómunkát végez (konferenciákon vesz részt, publikál, etc.), és ezután a tervek szerint befejezi a doktori disszertációt. Ugyanakkor fel kell hívni arra a figyelmet, hogy az egyéni képzés hallgatóinak valamennyi szakmai/tudományos követelményt fele annyi idő alatt kell teljesíteniük, mint a nappali képzés hallgatóinak (hiszen ők ugyanannak a képzésnek a második periódusába kapcsolódnak be).

Mindhárom képzési forma esetében a komplex vizsgától számított 3 éven belül meg kell indítani a fokozatszerzési eljárást, ami a kész dolgozat leadását feltételezi.

A képzés egyik nélkülözhetetlen eleme a témavezető személye, aki segítséget nyújt a képzés folyamán, és habitustól függően figyelemmel kíséri a doktorandusz munkáját. Egyben a doktorandusz egy tanszéki befogadó nyilatkozatot is kap, amely bizonyítja, hogy a tanszék segítségére lesz kutatási együttműködésben, esetlegesen oktatási feladatokkal való megbízás terén is. A témavezetővel közösen alakítja ki a hallgató a kutatási témát, amely minden esetben a hallgató érdeklődési körére, esetlegesen a munkájára, az általa ellátott tevékenységre figyelemmel történik.

A bemeneti (felvételi) követelmények között szerepel a minimum cum laude minősítésű állam- és jogtudományi diploma (jogász, illetve mesterszakos államtudományi képzésen, pl. ENIGMA, etc.) és egy középfokú államilag elismert nyelvvizsga. Rite minősítésű diplomával – szabályzatunk szerint – csak két évvel a diploma megszerzését követően lehet felvételt nyerni.

Az oktatói-kutatói utánpótlás hagyományos biztosítása mellett képzésünk egyre inkább a klasszikus jogászi hivatások művelőinek figyelmét is felkelti, nem függetlenül attól a ténytől, hogy számos területen előnyt jelent az előmenetel során. A bírói, ügyészi pályán, valamint a közigazgatás szervezetrendszerében a PhD-fokozat megszerzése kvalifikációs és promóciós előnyt jelent, amely az előmenetelt nagyban segíti. Jó példa a Kúria elnöke által szorgalmazott évente kiírt és felülvizsgált gyakornoki rendszer. Előnye továbbá, hogy sok esetben a gyakorlati szakember által folytatott tevékenység (pl. egy polgári ügyszakban érdekelt bíró kutatási témája egy kurrens polgári jogi probléma, amellyel munkája során folyamatosan találkozik) elméleti oldalát közelíti meg PhD-munkájában, amely a gyakorlatban nagy segítséget fog jelenteni a későbbiekben.

A felvételihez szükséges dokumentumok:

A felvételi eljárás díja: 9000 HUF, amely átutalással teljesítendő az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem
Számlaszám: 10033001-01426706-00000000
Közlemény: 45-3062-012 munkaszám, SZE-ÁJDI felvételi díj, a hallgató neve (ha nem azonos a befizetővel)

A felvételi anyagokat szekkenelve emailben kérjük megküldeni a keseru.barna@sze.hu valamint ilcsikne.monika@sze.hu címekre, valamint postai úton az Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, 9026 Győr, Egyetem tér 1. címre június 4-ig.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00