Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00
Ph.D. doctoral defence of Maysam SHMLLS 2024. július 3. 10:00 - 11:00

A PhD-értekezés formai követelményei

Doktori ertekezes.jpg


 

A PhD-értekezés (disszertáció) formai követelményeit részben jogszabályok, részben egyetemi szabályzatok, részben pedig a szokások és egyetemi hagyományok határozzák meg. Az alábbiakban az első két területről származó szabályokat gyűjtöttük össze.

 

A. Jogszabályok


A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.

(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek nyilvánosságra hozatala az értekezést benyújtó kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének időpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minősítés időtartamának letelte után kell nyilvánosságra hozni.

Doktori ertekezes 3 - Barcelonában .jpg

Doktori (Ph.D.) értekezés a Barcelonai Egyetemen


A doktori iskolákról [és] a doktori eljárások [...] rendjéről szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

13. §

(6) bek.: […] A doktori értekezés címlapján a témavezető vagy a témavezetők nevét egyértelműen fel kell tüntetni.

Doktori ertekezes 2 - a prágai Károly Egyetemen .jpg 

Doktori (Ph.D.) értekezés a prágai Károly Egyetemen

 

 

B. Egyetemi szabályzatok


[Egyetemi] Doktori Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

       (a 2020/2021-es tanévben és azt követően doktorandusz jogviszonyt létesítettek esetében)

4. sz. melléklet:

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata

3. § [A disszertációval kapcsolatos különös rendelkezések]

(1) A doktori értekezés a kutatás célkitűzéseit, új tudományos eredményeit (szakmai alkotásának leírását, szakirodalmi ismereteit, kutatási vagy alkotó módszereit) bemutató, összefoglaló jellegű munka, amely magyarul vagy a TDT által engedélyezett idegen nyelven írható. A doktori értekezés bizonyítja, hogy a szerzője képes a doktori fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására. Társszerzőségben nem lehet disszertációt készíteni. A szerzőnek a benyújtáskor nyilatkoznia kell arról, hogy a disszertáció saját munkája.

(2) A doktori értekezés címoldalán fel kell tüntetni a szerző nevét, a doktori értekezés címét, a doktori iskola nevét, a doktori téma címét, a doktori témavezető nevét, valamint a készítés helyét és idejét. A doktori értekezés részét képezi a doktori témavezető legfeljebb három oldal terjedelmű ajánlása, a tartalomjegyzék, a legfeljebb két-két oldal terjedelmű magyar és angol nyelvű összefoglaló, valamint a felhasznált irodalom jegyzéke. A doktori értekezéshez melléklet és függelék tartozhat.

(3) A doktori értekezés terjedelme minimum 12, maximum 20 szerzői ív (480 000 - 600 000 n), a maximális karakterszámtól a TDT engedélyével – indokolt esetben – el lehet térni. A minimum 12 szerzői íves terjedelemtől eltérni nem lehet.

(4) A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be, és azt nem utasították el.

(5) A doktori értekezést a nyilvános vitára három bekötött példányban kell benyújtani a doktori iskola titkáránál. A három bekötött példányon túl még annyi példányt köteles benyújtani, hogy az értekezés a kari könyvtárban közzétehető és a bírálóbizottság minden tagjának kiküldhető legyen. Ezeket a példányokat nem szükséges beköttetni.

(6) A doktori értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit magyar nyelven harminc, angol nyelven tíz példányban. A tézisek A/5 formátumban készülnek füzetszerűen összekötve. A tézisfüzeteket munkahelyi vitára három példányban a doktori iskolához kell benyújtani, illetve a meghívottak számának megfelelően a tanszékre leadni. A doktori értekezés tézisei tartalmazzák:

a) az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalását,

b) a II. részben az anyaggyűjtés módszereit, a források feltárását, illetőleg felhasználását,

c) a III. részben a tudományos eredmények rövid összefoglalását, azok hasznosítását, illetve a hasznosítás lehetőségeit. Hasznosítás lehet: az eredmények közvetlen vagy közvetett gyakorlati alkalmazása, illetőleg a tudományág belső fejlődésének elősegítése, vagy más tudományág új ismeretekkel való gyarapítása,

d) a IV. részben a munka témaköréből készült publikációk jegyzékét.

(7) A doktori értekezés egészét, valamint annak magyar és angol nyelvű téziseit elektronikus módon is be kell nyújtani.

Doktori ertekezes - angol .jpg

Doktori (Ph.D.) értekezés egy angol egyetemen (illusztráció)

 

 

C. Szokások és egyetemi hagyományok


A szokások és egyetemi hagyományok által meghatározott formai követelményeket – például:

  • a disszertáció belső címlapjának (fentieken túli) szövege és tipográfiája,
  • a tartalomjegyzék szerkesztési módja,
  • az értekezés célszerű tagolása és fejezetcímei,
  • az alkalmazandó hivatkozási rendszer és annak részletes szabályai,
  • a Szakirodalom / Felhasznált / Hivatkozott szakirodalom adattartalma és összeállításának módja,
  • a kiegészítő adatok (rövidítésjegyzék, névmutató, tárgymutató) szükségessége vagy szükségtelensége,
  • ábrák, táblázatok, diagrammok, esetleg képek elhelyezésének módja,
  • a lapok számozása és nyomtatásának módja,
  • a disszertáció kötése és a bekötött dolgozat külső fedlapjának szövege,

stb. – a doktoranduszokok irányában a témavezetők közvetítik. Ezekről szükség esetén a Doktori Iskola tisztségviselői - vezetője és titkára -, valamint oktatói is szívesen adnak tájékoztatást a hallgatóknak.

 

 

 
 

A disszertáció születése - Két elképzelés

Rembrandt van Rijn műhelye Fiatal tudós és tanára 1629-30 olaj vászon - Get  Google Art Project .jpg

Rembrandt van Rijn műhelye: Fiatal tudós és tanára. 1629/30.

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles (olaj, vászon, 104.6 × 88.9 cm). Forrás: Google Art Project

 

The origin of the theses - phdcomics -copyright Jorge Cham 2009 .png

Jorge Cham karikatúrája. 2009.

Forrás: PhDComics. Copyright: Jorge Cham 2009