A tanulmányok értékelése (2016 szeptembere előtt beiratkozottaknak)

A doktori iskola hallgatóinak előmenetele és szakmai teljesítményük mérése (2016 szeptembere előtt beiratkozottak számára)

 

A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. Az indexben szereplő minden sikeres vizsga, az igazolt oktatói és kutatói tevékenység, valamint az elismert publikációk és konferencia előadások meghatározott kreditpontot jelentenek. 

 

A szervezett képzésben megszerzendő kreditpontok és teljesítésük ütemezése:

 

Követelmény

(tevékenység)

Kreditérték

Teljesítés javasolt ütemezése

Tantárgyak (fő- és választható tárgyak) teljesítése, vizsgák letétele

min. 85

első 4 félév (10 kötelező és 12 választható tárgy szükséges)

Konzultáció a témavezetővel

20

félévente

3+3+3+3+4+4 kredit

Oktatás, kutatás, publikáció, konferencia, egyebek

75

(egyéni)

amelyből

Oktatásban és/vagy kutatásban való részvétel

max. 45

(nem kötelező)

Publikáció, konferencia részvétel

és egyebek

 min. 50  

abszolutóriumhoz

a megfelelő szám és kredit

ÖSSZESEN

min. 180

az abszolutóriumig, 6-12 félév alatt

 

(1) Az abszolutórium letételéhez szükséges krediteket a szervezett képzés keretében az alábbiak szerint lehet megszerezni:

a)      képzési tervben előírt tantárgyak teljesítésével,

b)      a témavezetővel való konzultációk követelményeinek teljesítésével,

c)      oktatásban való részvétellel,

d)      kutatásban való részvétellel,

e)      tudományos publikációkkal és előadások tartásával,

f)       külföldi vagy hazai vendégelőadók által tartott tudományos szakmai előadásokon történt leigazolt aktív részvétellel az előre meghirdetett esetekben,

g)      doktori szeminárium tartásával.

Az oktatással, kutatással, publikációval, konferencia előadással és egyéb értékelhető teljesítményekkel megszerezhető 75 kreditpont belső összetétele a hallgató választása és lehetőségei szerint az alábbi szabályok figyelembevételével történhet, azzal a megkötéssel, hogy a publikációkra és konferencia előadásokra vonatkozó minimum darabszámot és kreditértéket mindenkinek teljesítenie kell.

(2) Oktatásban való részvétel szabályai

a)      felsőoktatásban szakmai témához kapcsolódó folyamatos oktatási tevékenység (előadások, szemináriumok, etc. órarend szerinti tartása, neptun rendszerben rögzített módon)

b)      igazolás a fogadó intézménytől az oktatásban való részvételről, tanszékvezetői vélemény a munkáról és az aktivitásról (önértékeléshez évente)

c)      a témavezető ellenjegyzése, hogy az oktatás megfelelt a szakmai tudományos programnak

d)      tantárgyi program benyújtása az éves önértékelésekhez

e)      nappali képzésben előadás egy szemeszteren át 4 kredit/tantárgy, gyakorlat 2 kredit/tantárgy, évfolyam-és szakdolgozati konzultáció három hallgatóig 1 kredit/félév, három hallgató felett 2 kredit/félév, max: 8 kredit/félév nappali képzésben folytatott oktatásért,

f)       távoktatás, levelező képzés: egységesen 2 kredit/tantárgy

g)      legfeljebb 45 kredit szerezhető

(3) Kutatásban való részvétel szabályai

a)      kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, vagy valamilyen elismert (akkreditált) kutatóhelyen bonyolított kutatási programban való részvétel

b)      részvétel igazolása a program vezetőjétől: feladat megnevezése, részvétel időtartama, kutatási produktum (részjelentés, résztanulmány, adatfeldolgozás, interjúk, stb.) min. 5 kredit/program, eredményességgel változhat

c)      önálló kutatási program elnyerése és bonyolítása, annak jellege szerint min. 20 kreditpont, eredményességgel változhat

d)      nemzetközi programban való részvétel (több ország részvétele, finanszírozás nem Magyarországról történik) min. 15 kreditpont, ez azonban az eredményességgel változhat

(4) Publikációkra vonatkozó előírások

a)      legalább négy magyar nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön);

b)      legalább kettő idegen nyelven megjelent folyóiratcikk, könyvrészlet, egyéb publikációs teljesítmény – jegyzet, konferencia előadás (itthon és külföldön);

c)      független hivatkozás értéke 1 kredit tanulmányonként;

d)      a publikációs követelmények teljesítésekor a publikációk között többségben kell lennie a monográfiának, könyvrészletnek, tanulmánynak (pl. folyóiratcikk) és vagy szemlecikknek a többi műfajhoz képest.

e)      a publikáció műfaját (pl. könyv, könyvfejezet, tanulmány, szemlecikk, recenzió, annotáció, etc.) a hallgató önértékelésében köteles megjelölni. Tanulmányként kizárólag a 20 000 karaktert meghaladó írásos munka számolható el.

(5) Konferencián való részvétel

a)      minimálisan négy konferencián való előadással igazolt részvétel,

b)      ebből minimálisan egy idegen nyelven tartott előadás, nem magyar anyanyelvűeknek legalább egy Magyarországon és legalább egy külföldön tartott előadás,

c)      részvétel igazolása: előadás a meghívóval, publikációval és lehetőség szerint szakmai visszajelzéssel,

d)      részvétel finanszírozása a hallgató feladata, illetve egyetemi és egyéb támogatások igénybevételéhez a doktori iskola segítséget nyújt.

(6) Külföldi tanulmányút beszámítása

a)      Külföldön oktatásban való részvétel (tantárgy címe, tematikája, igazolás a tanszékvezetőtől az oktatásról), konkrét kutatási programban (program címe, időtartama, témavezetője és annak igazolása a részvételről, feladatok pontos leírása) való részvétel kétszeres szorzóját adja az oktatási és kutatási krediteknek;

b)      Külföldön tartott egyetemi előadások, vagy egy-egy szeminárium értékelésre kerül, megfelelő igazolás alapján, beszámítható az oktatásnál;

c)      Az egyéni kutatómunkához kapcsolódó külföldi tanulmányút elszámolható kutatásban való részvételként, annak mértéke függ az időtartamtól (1 hónapnál rövidebb 6 kredit, 1-3 hónap között 10 kredit, 3 hónapnál hosszabb 14 kredit);

d)      Külföldön nyári egyetemen, vagy speciális szemináriumon való részvétel elszámolható kutatómunkának, a rendező akkreditált felsőoktatási intézmény igazolása alapján az ajánlott kreditérték beszámításra kerül.

(7) Egyéb teljesítmények beszámítása

a)      A doktori iskola egyéb teljesítményeket is beszámíthat, és azokért kreditpontokat adhat; különösen a külföldi vagy hazai vendégelőadók által tartott tudományos szakmai előadásokon történt leigazolt aktív részvételért az előre meghirdetett esetekben,

b)      az egyéb teljesítmények beszámításáról, a hozzájuk kapcsolódó kreditértékről a témavezető állásfoglalása alapján a Doktori Iskola vezetője dönt.

A hallgatók önértékelése

A hallgatóknak minden tanév végén írásos önértékelést kell készíteniük, amelynek részletes szempontjait a doktori iskola közzéteszi. Az önértékelés az iskola tevékenységéről alkotott véleményt is tartalmazza.

A tudományos és publikációs tevékenység értékelési szempontjai

(1) A hallgatók kötelesek – a doktori fokozat megszerzésének feltételeként – önálló tudományos munkásságukat tudományos közleményekkel, így különösen tanulmányokkal vagy más módon igazolni, bemutatni. A tudományos publikációkat a hallgatók kötelesek vezetni a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT). Az adatbázis kezelésében a doktori iskola titkársága segítséget nyújt.

(2) A hallgatók kötelesek publikációs tevékenységükkel bizonyos kreditpontot összegyűjteni, úgy, hogy egyúttal az előírt számú publikációval is rendelkezzenek.

(3) Tudományos publikációs tevékenység alapelemeinek meghatározása

a)      Tudományos publikáció: a tudományos folyóiratban, tanulmánykötetben, könyvként, konferenciakötetben meg­jelent írásos munka lehet (min. 20 000 leütés, azaz ½ szerzői ív terjedelmű, kivételesen indokolt esetben azonban ennél kevesebb is lehet, pl. a publikációs fórum terjedelmi korlátai), amely csak akkor vehetők figyelembe, ha már megjelent, vagy szerkesztőbizottsági visszajelzés igazolja, hogy közlésre elfogadták, és melyik számban fog megjelenni.

b)      Szakmai tudományos folyóirat alatt, olyan kiadványt kell érteni, amelynek van szer­kesztőbizottsága, a dolgozatokat lektorálják. A folyóirat lehet nyomtatott, elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e két utóbbi esetben is rendelkezni kell az előzőekben leírt kritériumokkal. Folyóiratban megjelent publikációnak számít a hazai és nemzetközi konferenciák kiadványaiban teljes terje­delmében megjelent dolgozat, ha az adott kiadvány rendelkezik a folyóiratra előírt feltéte­lekkel.

c)      A doktori iskola által elfogadott folyóiratok listája az MTA IX. osztálya Állam-és Jogtudományi Bizottsága által közzétett folyóiratlistához igazodik.

d)      Tanulmánykötet alatt azt a könyvként megjelent művet értjük, aminek van egy, vagy több szerkesztője, a tanulmányok lektorálásra kerültek, megfelelő könyvészeti kellékkel rendelkeznek (ISBN-szám, kiadó, kiadás éve, helye) rendelkeznek, és egyértelműen elkülönülnek az egyes tanulmányok, azok szerzője feltűntetésre kerül, pontosan beazonosítható.

e)      Könyv akkor tekinthető tudományosnak, ha tartalmaz új tudo­mányos eredmé­nyeket, illetve szintetizáló jelleggel, új személettel foglal össze vala­mely szak­területet. Egy szakkönyv (v. könyvrészlet) tudományos teljesítményként való elfogadásáról a DIT dönt. Alapfeltétele, hogy lektorált legyen, és hivatalosan terjesztésre kerüljön. A könyvnek rendelkeznie kell minden könyvészeti kellékkel: ISBN-szám, kiadó megnevezése, kiadás helye, kiadás éve.

(4) A szakmai teljesítmények értékelése – minőségük és terjedelmük alapján – maximált kreditpontok szerint történik. A kreditpontok min. 20 000 karakter terjedelmű teljesítményekért adhatók. A DIT döntése alapján az ½ ív terjedelmet el nem ért publikációs teljesítmények a jelzett kreditpontok 20-90%-ával értékelhetők, az azt meghaladókért – a maximum értékig – arányosan több kreditpont is adható.

a. Folyóiratcikk kreditértéke (min. 20 000 karakter terjedelmű tanulmány esetén):

Folyóirat besorolása

Nemzetközi

Hazai

Listán szereplő

12

7

Listán nem szereplő

6

4

b. Tudományos könyv, könyvrészlet kreditértéke (min. 20 000 karakter terjedelmű könyvrészlet esetén):

 

Ívenként

Maximum

Idegen nyelvű

8

20

Magyar nyelvű

6

18

c. Egyéb teljesítmények kreditértéke:

 

Ívenként

Maximum

könyv, tankönyv

(idegen nyelvű: kétszeres szorzó)

5

10

jegyzet

3

10

 

hazai konferencia-előadás magyar nyelven

4

nemzetközi konferencián, de Magyarországon idegen nyelven tartott előadás

6

külföldi konferencián idegen nyelven tartott előadás

8

 

egyéb igazolt, önálló szakmai teljesítmény

2-8

(a témavezető javaslatára,

a doktori iskola vezetőjének döntése alapján)

 

d. Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok értéke:

2 szerző

60%

 

´ pontszám

3 szerző

40%

4 vagy több szerző

30%

A releváns folyóiratokat az MTA IX. osztálya Állam-és Jogtudományi Bizottsága által közzétett mindenkori folyóiratlista tartalmazza (a folyóiratok tudományos értékével kapcsolatos kétség esetén a DIT dönt)