Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00
Ph.D. doctoral defence of Maysam SHMLLS 2024. július 3. 10:00 - 11:00

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

Tájékoztató és főbb szabályok

Honosítás 2.jpg

A. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója

A külföldön szerzett felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségi szint és az általuk tanúsított szakképzettség elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának (MEIK) a feladata, a tudományos fokozatok honosítását a hazai felsőoktatási intézmények végzik. (Kivételt képez ez alól a külföldön szerzett „tudomány kandidátusa” és a „tudomány doktora” fokozatok nemzetközi egyezmény alapján történő elismerése; ezeket a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa honosít(hat)ja.)

A külföldi tudományos fokozatok honosítását, amennyiben a fokozatot külföldi oktatási intézmény adta ki, a fokozat által tanúsított tudományterületen, illetve azon belül azonosítható tudományágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére jogosult magyar felsőoktatási intézmény végezheti. Az egyetem ebben az eljárásban azt vizsgálja, hogy az adott, külföldön szerzett fokozat megfeleltethető-e a Magyarországon megszerezhető doktori (PhD), illetve művészeti (DLA) fokozatnak. A honosítás egy eljárásban, a kérelmező által választott egyetemen történik; az elismerésnek nem feltétele a végzettségi szint előzetes megállapítása. (A külföldi tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szint elismerését a MEIK-től lehet kérni.)

Az Oktatási Hivatal ennél részletesebb tájékoztatóját itt találja.

 


 

B/1. 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 4. § [Hatásköri szabályok]

 …

(3) A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat e törvény III. Fejezete szerinti honosítása azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Ftv.) szerint a külföldi oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult.

 

  III. fejezet [tudományos fokozat honosítása]

  15. §

(1) Az eljáró hatóság doktori fokozatszerzési eljárásban megszerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozatként („Doctor of Philosophy”, rövidítve: PhD) vagy művészeti képzésben megszerezhető fokozatként („Doctor of Liberal Arts”, rövidítve: DLA) honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha

a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat kiállítására jogosult, és

b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a „Doctor of Philosophy” vagy a „Doctor of Liberal Arts” fokozat megszerzéséhez a jogszabályok és az eljáró hatóság doktori szabályzata által előírt követelményeknek.

(1a) Az eljáró hatóság a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül folytatja le a honosítási eljárást, ha a tudományos fokozatot kiállító külföldi oktatási intézményt az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher Education) bejegyzett szervezet akkreditálta.

(2) Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.

(3) Az eljáró hatóság a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.

 

 B/2. A doktori iskolákról [és] a doktori eljárások rendjéről […] szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

   9. §

(2) A doktori tanács

e) dönt a kreditelismerésekről, a komplex vizsga követelményeiről, az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról, amely jogosítványokat - a doktori fokozat odaítélése, honosítása és visszavonása kivételével - átruházhatja a tudományági doktori tanácsra;

    18. §

(1) Kitüntetéssel avatható doktorrá az a személy, akinek […]

(2) Amennyiben a jelölt tanulmányait részben külföldön végezte, az (1) bekezdésben foglalt követelményeket - a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését, illetve a doktori oklevél honosítását követően - a külföldi oktatási intézmény értékelési rendszerének megfelelően kell figyelembe venni.

 

 

C. Az Egyetemi Doktori Szabályzat rendelkezései a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása tárgyában (hatályos 2023. szeptember 25-től)

  26.§ [Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása]

(1) A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítását a jelen szabályzat 5. mellékletét képező „Ügyrend a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására” című dokumentum szabályozza.

 

Ügyrend a külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására (Az Egyetemi Doktori Szabályzat 5. Számú melléklete)

Ez az ügyrend a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Doktori Szabályzat 26. § alkalmazásához készült. Irányadó a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet.

A kérelem benyújtása

(1) Külföldi egyetemen szerzett tudományos fokozatának honosítását az kérheti, aki kérelme benyújtásakor

    1. állampolgárságát és személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal,
    2. magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.

(2) A kérelmet személyesen kell benyújtani, és a benyújtáskor be kell mutatni az 1. pontban
meghatározott igazolásokat.

(3) A honosítás iránti kérelmet a szakmailag illetékes Doktori Iskola Tanácshoz (DIT) címezve az illetékes doktori iskolában kell benyújtani. A kérelmet az ügyrendhez tartozó formanyomtatványon, az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani:

a) az eredeti (kivételes esetben a másodlatként kiadott) oklevél közjegyző által hitelesített másolata valamint annak ugyancsak közjegyző által hitelesített magyar nyelvű fordítása,

b) az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény.

(4) Csak olyan kérelem kerül átvételre, melyhez a 3. pontban meghatározott valamennyi mellékletet csatolták.

 

A honosítási eljárás

(1) A honosításról az Egyetemi Doktori Tanács hoz határozatot az illetékes DIT javaslata alapján.

(2) A DIT a külföldi oklevél megszerzési körülményeinek és feltételeinek az Egyetem  vonatkozó szabályaival történő összevetéséhez a kérelem átvételét követő 30 napon belül felszólíthatja a kérelmezőt az itt felsorolt kiegészítő dokumentumok vagy azok valamelyikének benyújtására:

a) az oklevél megszerzését megelőzően folytatott felsőfokú tanulmányok igazolására szolgáló oklevelek másolata és a nem magyar nyelvű oklevelek hiteles fordítása,

b) a doktori értekezés és annak magyar nyelvű tézisszerű összefoglalója,

c) a kérelmező tudományos tevékenységét igazoló irodalom és hivatkozások jegyzéke,

d) a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat (szabályzat) másolata, melyből megállapíthatóak az adott intézmény doktori képzésre és fokozatszerzésre vonatkozó szabályai, tanulmányi rendje, stb.

(3) A 6. pontban felsorolt dokumentumok benyújtására a kérelmezőnek a benyújtásra
vonatkozó felszólítás kézhez vételétől számítva legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre.

(4) Amennyiben az eljáró DIT nem tudja kétséget kizáróan megállapítani az oklevelet
kibocsátó intézmény jogosultságát tudományos fokozat adására, úgy a Magyar Ekvivalencia
és Információs Központ (MEIK) véleményét kéri.

(5) Az eljáró DIT szakértőt, illetve szakértői bizottságot kérhet fel a kérelem értékelésére.

(6) A honosítási eljárásban a követelmények meghatározásánál alapvetően a tartalmi
kérdésekre kell ügyelni a formaiakkal szemben. Nevezetesen:

a) A doktori szigorlat vagy doktori komplex vizsga nem feltétlenül követelmény olyan
doktori eljárás esetében, ahol a védés maga megfelel egy soktárgyas vizsgának (Franciaország, USA, stb.).

b) A publikációs követelmények általában meg kell, hogy egyezzenek a megfelelő egyetemi követelményekkel. Ez alól kismértékű kivétel tehető, ha a kibocsátó intézményben az előzetes publikáció nem megengedett (pl. egyes francia, angol egyetemek), de szükséges hogy az értekezés fő eredményei valamelyik világnyelven publikálva jelenjenek meg a szakterület elismert, lektorált folyóiratában. Itt nem a dolgozatok száma a döntő, hanem a tézisek publikusságának ténye.

c) A disszertáció formai követelményei nem kell, hogy megegyezzenek a hazai követelményekkel.

d) A tézisfüzet nem követelmény, de a disszertációból egyértelműen ki kell derülnie, hogy melyek a Szerző önálló, új eredményei. Ezek meg kell, hogy feleljenek az általános hazai követelményeknek. Kétség esetén a DIT az eljárás során nyilatkozatot kérhet arról, hogy a Szerző mely eredményeit tekinti önálló, új eredményeknek.

e) Magyar állampolgárnak világnyelven történt doktori cselekmény esetében is szükséges második idegen nyelv tudását igazolnia. Magyarországon nem akkreditált nyelviskola bizonyítványa is elfogadható.

(7) Kiegészítő feltételeket csak akkor kell kitűzni, ha azok a tartalmi megfeleltetéshez
szükségesek.

(8) Az EDT az eljáró DIT javaslata alapján az alábbi határozatokat egyikét hozhatja meg:

a) a külföldön megszerzett oklevél által tanúsított tudományos fokozatot honosítja (a Széchenyi István Egyetem által kibocsátott doktori oklevél joghatályával azonosnak ismeri el);

b) a honosítást kiegészítő feltételekhez (doktori szigorlat letétele, doktori értekezés megvédése, stb.) köti;

c) a honosítást elutasítja.

(9) Az EDT a meghozott határozatot részletes indoklással látja el.

(10) A (8) a) szerinti honosításáról rendelkező határozatában az EDT feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.

(11) (8). b) és c) esetén a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be az illetékes miniszterhez. A fellebbezéshez részletes indoklást kell csatolni. Erre a kérelmező figyelmét a határozat megküldésével egyidejűleg írásban fel kell hívni.

(12) A honosított fokozatnak nincs minősítése.

Záró rendelkezések

(1) Az eljárás befejezése után a kérelemmel együtt beadott okmányokat a kérelmező a határozattal együtt visszakapja.

(2) A honosítási eljárás díja a kérelem beadásakor hatályos jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) háromnegyede.

(3) A honosítási eljárást a kérelem átvételétől számított 60 napon belül be kell fejezni. Ha a Honosítási eljárás (2) szerinti további dokumentumok bekérése történik akkor az eljárás lezárására vonatkozó határidőt 30 nappal meg kell hosszabbítani, és erről a kérelmezőt írásban értesíteni kell.

(4) A kérelmezőnek szükség esetén küldött értesítések, a határidők pontos követéséhez, tértivevényes küldeményként küldendők.
(5) A honosított oklevelek törzskönyvezését az Egyetem által kibocsátott tudományos fokozatoknak megfelelően az EDT titkára végzi.

(6) Jelen ügyrend az EDSZ részét képezi, azzal egyidejűleg lép hatályba.

 Honosítás 1.jpg

Kérelem

(Formanyomtatvány külföldön megszerzett tudományos fokozat honosításához)

 

Alulírott ............................... kérem a tisztelt Egyetemi Doktori Tanácsot, hogy az alábbiakban előterjesztett indokaim alapján a külföldön szerzett tudományos fokozatomat doktori fokozatként honosítani szíveskedjen.

1. Személyi adatok

Családi és utónév:

Állampolgárság:

Leánykori név:

Anyja leánykori neve:

Állampolgársága:

Születési idő, hely (helység, megye):

Személyi igazolvány száma/Útlevél száma:

Állandó lakcím (irányítószám, helységnév, megye, utca, házszám, telefonszám):

Értesítési cím (irányítószám, helységnév, megye, utca, házszám, telefonszám):

Munkahely neve:

Beosztás:

Munkahely címe, telefonszáma:

E-mail cím:

Mobiltelefon-szám:

 

2. Tudományos fokozattal kapcsolatos adatok

Külföldön szerzett fokozat tudományága:

Külföldön szerzett fokozatot odaítélő intézmény neve, székhelye:

Disszertáció megvédésének dátuma:

Doktori program, amelyben a kérelmező részt vett:

Odaítélt fokozat alapjául szolgáló disszertáció címe, évszáma az adott nyelven:

Odaítélt fokozat alapjául szolgáló disszertáció címe, évszáma magyarul:

Doktori oklevél kelte:

Nyelvismeret (1. nyelv), igazoló dokumentumok sorszáma, kelte:

Nyelvismeret (2. nyelv), igazoló dokumentumok sorszáma, kelte:

3.

A honosítási kérelem indoklása:

A tudományág megnevezése, amelyben a kérelmező a fokozat honosítását kéri:

Doktori Iskola megnevezése, amelynek illetékességébe tartozik a kérelem elbírálása:

 

Kelt: ......................................................

 

Köszönettel:

 

------------------------------------------
kérelmező aláírása

Az ügyrendben megnevezett mellékletek csatolandók.

 


Az Egyetemi Doktori Szabályzatot lásd itt.