9th Batthyány Summer School, Győr, Hungary

Kedves Érdeklődők!

A Doktori Iskola titkársága felhívja figyelmüket a 9th Batthyány Summer School elnevezésű nyári egyetemre, amely 2014. július 13. és 19. között Győrben kerül megrendezésre. A nyári egyetem kitűnő lehetőséget nyújt angol nyelvű előadás tartására, valamint publikálásra.

Jelentkezési határidő: 2014. május 31. A jelentkezési lap itt található.

További információ angol nyelven itt, valamint az alábbi linken olvasható: http://blszk.sze.hu/hirek

Tovább

Együttműködési megállapodás a Kúriával

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolák képviselői valamint a Kúria 2014. április 16-án együttműködési megállapodást írtak alá.

A megállapodás szövege itt olvasható.

Tovább

Egység a sokféleségben

Kedves Érdeklődők!

 

Ajánlom szíves figyelmükbe az „Egység a sokféleségben” c. konferenciát, amely a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szervezésében kerül megrendezésre.

Helyszín: SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, (9026 Győr, Áldozat u. 12.), Deák-terem.

Időpont: 2014. május 9.

További információ itt olvasható.

Tovább

Megjelent Ganczer Mónika: Állampolgárság és államutódlás című könyve

Megjelent Ganczer Mónika:

Állampolgárság és államutódlás

című könyve

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Opus Magistrale Könyvek sorozatának részeként megjelent kötet az államutódlás során felmerülő állampolgársági problémák átfogó vizsgálatára vállalkozik, az állampolgárság általános kérdéseitől haladva az államutódlás speciális esete felé. Az állampolgárság történeti előképei, kialakulása, fogalma, kizárólagos belső joghatóságba tartozása, elismerésének megtagadása és effektivitása napjainkban is komoly viták tárgyát képezik a tudományos és a gyakorlati életben egyaránt. Mindezen kérdések áttekintésén túl, a kötet feltárja az államutódlás állampolgárságra gyakorolt hatásának elméleti alapjait, értékeli a nemzetközi dokumentumokat, rámutat azok hiányosságaira, továbbá szabályozási javaslatokat kínál a felmerülő nehézségek áthidalására. Az elemzést esettanulmányok teszik teljessé, melyek az államutódlás számos példáján – köztük hazai vonatkozású eseményeken – keresztül világítják meg az elméleti fejtegetések gyakorlati jelentőségét. A hazai szakirodalomban hiánypótló jellegű kötet széles körben számot tarthat a szakemberek és a téma iránt érdeklődő olvasók figyelmére.

 

Bővebb információ és megrendelés itt:

http://www.dialog-kiado.hu/index.php?page=kiadvany_reszletes&kid=2927

 

Tovább

Winter Seminar

 Winter Seminar

at Széchenyi István University

Faculty of Law and Political Sciences

                   Közép-európai párbeszéd - Winter Seminar 2014

A győri jogi kar és doktori iskola 2014. február 24-28. között rendezte meg a közép-kelet-európai országok jogi, politikai, gazdasági és társadalmi kérdéseivel foglalkozó Winter Seminar-t. Az egyhetes kurzusra cseh, lengyel, német, olasz, orosz, ukrán és magyar mesterszakos hallgatók és doktoranduszok érkeztek. A 19 külföldi résztvevőhöz 12 győri egyetemista is csatlakozott, a fakultatív óraként meghirdetett kurzus felvételével.
A győri Városházán köszöntöttük a résztvevőket, majd belvárosi sétán mutattuk be  Győr történelmét, nevezetességeit, majd a Széchenyi István Egyetem modernizálódó campusát is. Kedden a brno-i Masaryk Egyetem (Dr. Michal Radvan) és a Széchenyi Egyetem kutatói (Dr. Horváthy Balázs, Dr. Lukács Eszter és jómagam) tartottak szakmai előadásokat, valamint az Európai Bizottság elnökének megválasztását modellezték a résztvevők. Kedden este a győri élményfürdő kínált kikapcsolódási lehetőséget.
A szerdai nap az aktuláis ukrajnai eseményeket feldolgozó discussion panellel kezdődött; a különböző álláspontok ütköztetését az ukrán résztvevők helyzetelemzései, valamint a Moszkvai Állami Jogi Akadémia (Dr. Marina Lazareva) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Dr. Marján Attila) oktatóinak hozzászólásai tették még érdekesebbé. Ezt követően a krakkói Jagelló Egyetem professzora (Dr. Wawrzyniec Konarski) az etnicitás és a politika kapcsolatát mutatta be Közép-Kelet-Európában. A Winter Seminar kulturális dimenzióját egy pannonhalmi kirándulás, a hazai étel- és italkülönlegességekkel gazdagított közösségi est fémjelezte. 
Csütörtökön a térség országai közötti kulturális együttműködés lehetőségeiről a krakkói Villa Decius vezetőjének (Dr. Danuta Glondys), majd az alkotmányosság két koncepciójáról Dr. Stumpf István alkotmánybírónak az előadásai alapján beszélgettünk. Ezután az uniós költségvetés megtárgyalását szimulálták a résztvevők, 1 milliárd euró elosztását végezték el nemzeti projektek költségigényeinek kompromisszumos kielégítésével. Ebben forrásra talált az Ukrajna modernizációját jelentő energetikai projekt ötlete is. A pénteki zárórendezvényen sor került az oklevelek átadására. 

A diskurzus mint érték - A winter seminar résztvevőivel (diákokkal és előadókkal) az egész rendezvény "diskurzus"-jellegét igyekeztünk éreztetni. Minden programelem, előadások és discussion panelek azt a célt szolgálták, hogy olyan közös témákat találjunk, amelyekről német és ukrán, lengyel és olasz, stb. résztvevők egyaránt véleményt tudnak formálni, és azok ütközése esetén vitába bocsátkozzanak. Nem érintve a tartalmi megegyezések lehetőségét (márpedig arra általában mód nyílt), önmagában a párbeszéd fantasztikus élményt jelentett. Nemcsak az angol nyelv, hanem az egyetemi környezet, a campuson kívüli diákélet helyszínei (kocsmák) egyaránt egy nagyon könnyedén átérezhető kommunikációs közeget képeztek.

A szervezésben közreműködött Kecskés Gábor, Karácsony Gergely, Knapp László, Gömbös Csilla, Keserű Barna Arnold, Erdős Csaba, Szalay Orsolya, Piszkei Zsuzsi és Csizmarik Eszter, külön köszönjük az Egyetemi Kollégium, a Kar és a Doktori Iskola anyagi támogatását, a vendégek előadásait.

Dr. habil. Smuk Péter PhD

habilitált egyetemi docens
általános és oktatási dékánhelyettes
tanszékvezető

A Winter Seminar közössége elérhető a facebook-on: www.facebook.com/winsem2014.

Tovább

Lamm Vanda rendes tagi székfoglaló

Kedves Kollégák!

Nagy örömmel mutatom be Önöknek Lamm akadémikus asszony akadémiai rendes tagi székfoglalójára szóló meghívót, benne az esemény időpontjával (2013.

december 17. kedd 11.00) és helyével (MTA Székház Felolvasóterme).

A meghívó szövege itt olvasható.

Tovább

MTMT Rektori utasítás

Rektori utasítás


A Széchenyi István Egyetem tudományos publikációs tevékenységével kapcsolatos adatbázis (MTMT) és az Egyetemi Repozitórium kialakításának és alkalmazásának szabályairól

Tovább

Aktuális fokozatszerzési eljárások

dr. Vermes Attila munkahelyi vitájának időpontja: 2018. november 7. 14.00 óra Deák terem

További információ és a disszertáció itt olvasható.


Tovább

Bemutatkozás

Üdvözöljük a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján


A DOKTORI ISKOLA ELŐZMÉNYEI, CÉLJAI ÉS FELADATAI

1) Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása a több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés régóta várt, méltó kiteljesedését jelentette, hiszen tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri jogászképzés célkitűzéseivel. Mária Terézia 1776-ban emelte a Királyi Jogakadémia rangjára az ekkor már hat évtizede működő Királyi Jogakadémiát. Az 1892-ig működő intézmény a magyar tudomány és közélet olyan kiemelkedő alakjait is hallgatói között tudhatta, mint például a haza bölcse, Deák Ferenc, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök, Reguly Antal és Mikszáth Kálmán.

 

A Királyi Jogakadémia megszűnését követően egy évszázadot kellett várni arra, hogy Győr városában újra megindulhasson a jogászképzés. Egy 1995-ben született megállapodás értelmében az akkori Széchenyi István Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közös oktatási intézetet, tagozatot hozott létre, ahol évente közel száz jogászhallgató folytathatta tanulmányait, az ELTE hallgatójaként, így a végzett hallgatók az ELTE diplomáját szerezték meg. A jogászképzés újraindulását követő években a győri intézmény deklarált célkitűzése lett egy önálló jogú képzési struktúra akkreditációja, önálló intézményi keretek között. Az Országgyűlés 2001-ben döntött a Széchenyi István Egyetem létrehozásáról, amelynek égisze alatt lehetővé vált az immáron önálló jogú jogászképzés beindítása (újraindítása) mellett a doktori képzési rendszerek, a doktori iskolák akkreditációja is.

 

2002. január 1-je tehát két szempontból is mérföldkő a győri jogászképzés történetében. Egyfelől ezen a napon született meg a Széchenyi István Egyetem, másfelől – a Magyar Akkreditációs Bizottság fenntartások és feltételek nélküli, teljes körű akkreditációja révén – az új intézmény Jog- és Gazdaságtudományi Kara immár saját jogon végezhette a jogászhallgatók képzését. Az integrált Kar keretei között haladéktalanul megkezdődött a két tudományág együttműködése és egy közös kutatási program kidolgozása. 

 

A végzett jogászok számára is nyitva álló multidiszciplináris társadalomtudományi doktori képzés 2004 februárjában – „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában” címmel – indult meg a Széchenyi István Egyetemen (2003/7/II/1/1. számú MAB-határozat). Miként azt meglehetősen sokrétű kutatási programjának elnevezése is jelzi, a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola mindenekelőtt a közép- és kelet-európai regionális együttműködési lehetőségek, az ösztönző és a gátló tényezők, a gazdasági, a társadalmi és az intézményi kapcsolatok, valamint az ezeket körülvevő – tágabb értelemben vett – jogi és politikai környezet megismerésére és tudományos igényű vizsgálatára vállalkozott.

 

2007. január 1-jén a Jog- és Gazdaságtudományi Kar helyett két önálló szervezeti egység – a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar – alakult, amelyek keretei között ezen túl külön szervezeti keretek között folyt a jogászok és közgazdászok képzése. A különválás és az önálló jogú graduális képzések megindulása után jogos igényként merült fel mindkét utódintézményben az önálló jogú doktori képzés akkreditálása. A multidiszciplináris keretek között folytatott oktatási és kutatási tevékenység három éve összességében sikeresnek tekinthető: 2007 közepéig a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolában tizenhat jogász végzettségű hallgató kezdte meg doktori tanulmányait. Közülük 2004 és 2007 között hat fő szerzett abszolutóriumot. A karok szétválását követően azonban mindkét részről felmerült a saját doktori képzés kialakításának igénye, melynek különös aktualitást kölcsönzött a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet megjelenése, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság – 2007 márciusát követően kiadott – doktori iskolák létesítésének és működésének követelményeiről szóló állásfoglalása.  

 

A folyamat lezárásaként a Magyar Akkreditációs Bizottság alapos vizsgálatot követő, 2008/3/VIII/2/129. számú döntésével jóváhagyta Doktori Iskolánk 2008. évi létesítését, tematikáját és követelményrendszerét az állam- és jogtudományok tudományágában (a Magyar Akkreditációs Bizottság besorolása szerint), minek következtében 2008 szeptemberében kezdődhetett meg a doktori képzés az első évfolyammal és a jogelőd Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolába felvételt nyert joghallgatók átvételével. A Magyar Akkreditációs Bizottság határozata szerint a Doktori Iskola akkreditációja 2015. október 31-ig érvényes, időközben pedig a MAB 2013/10/XI/71/2/660. sz. határozata (törzstagi megfeleltetés, a törzstagi feltételek vizsgálata után)  megerősítette a doktori iskola akkreditációját.

Mindenkit örömmel tájékoztatunk, hogy a Doktori Iskola fél évtizedét bemutató jubileumi kötet ezen a linken a honlapról is letölthető.

Tovább

Konferenciák, események

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása

 

Minden kedves oktatót, hallgatót és minden kedves érdeklődőt meghívunk az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása c. rendezvényre. A rendezvényről részletes információt a meghívóban találnak.

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvény meghívója az alábbi linken érhető el.

Tovább

Kötelező tárgyak

A Doktori Iskola kötelező kurzusai

Őszi szemeszter

 

A társadalom- és jogtudományi megismerés sajátosságai és kutatásmódszertana

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc., Prof. Dr. Takács Péter, CSc.

Alapjogok a magánjogban

Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, CSc.

A bizonyítás aktuális kihívásai a bűnügyi tudományokban

Dr. Kovács Gábor, PhD.

Magyar alkotmányfejlődés 1989 után

Dr. habil. Smuk Péter, PhD.

 

Tavaszi szemeszter

 

Összehasonlító alkotmányjog

Prof. Dr. Kukorelli István, DSc.

A központi és a helyi közigazgatás

Prof. Dr. Verebélyi Imre, DSc.

A nemzetközi jog intézményrendszerének fejlődése

Prof. Dr. Lamm Vanda, az MTA rendes tag

Dr. habil. Sulyok Gábor, PhD.

Az európai integráció fejlődése és az uniós jog rendszere

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, CSc.,

Az állam szuverenitása és legitimitása

Prof. Dr. Takács Péter, CSc.

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti alapjai

Prof. Dr. Szigeti Péter, DSc.

Tovább